ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

 

На 25.01.2021 г. „МИРЕКС ШИПИНГ”  ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-20359-C01 за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 10 000,00 лв., от които 8500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
 

Основните цели на проекта са осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Очакваният резултат е постигане на положителен ефект по отношение на МИРЕКС ШИПИНГ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква МИРЕКС ШИПИНГ ООД да продължи дейността си в дългосрочен план след приключване на проекта.
–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
 
Проект  BG16RFOP002-2.073-20359-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.